Teknologier för en hållbar framtid

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Profileringsområdet Teknologier för en hållbar framtid utvecklar ny teknologi för att ersätta fossila råvaror med förnybara resurser såsom biomassa och solenergi. Målen är globala och ambitiösa: att finna tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle. Våra forskare har den kunskap som krävs för att effektivt angripa dessa problem.

Inom forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid utvecklas metoder och teknik som stöder och möjliggör övergången till hållbar produktion och energiförsörjning. Speciellt fokus läggs vid hur molekyler från biomassa kan utnyttjas för att ersätta råmaterial av fossilt ursprung. Det här är ett område där Finland, med sina stora skogsresurser och världsledande företag, har en unik möjlighet att inta en ledande roll. Ett annat viktigt område är utvecklingen av energieffektiva och miljövänliga processer genom att använda solenergi, förnybar vätgas, biomassa och CO2 som huvudsakliga resurser. Ett aktuellt forskningsområde är också utvecklingen av billiga och miljövänliga material för solceller. Potentialen är enorm: endast 0,01 % av solenergin som når jordens yta skulle räcka till för att täcka hela världens energibehov.

Profilområdets styrka ligger i en slagkraftig kombination av djupt kunnande inom naturvetenskap, kemiteknik samt process- och energiteknik. I kärnan för forskningen inom profilområdet finns Johan Gadolin Processkemiska centret vid Åbo Akademi (PCC) och Centret för Funktionella Material (FUNMAT), länkar nedan.

Forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid gick åren 2015–2020 under namnet Molekylär process- och materialteknik.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Teknologier för en hållbar framtid är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.