Akademisk skrivhandledning och litteracitet. Skrivpraktik och policy vid Åbo Akademi, det svenskspråkiga universitetet i Finland

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

Åbo Akademi (ÅA) har i uppdrag att särskilt tillgodose den svenskspråkiga
befolkningens behov av utbildning och forskning och beakta landets tvåsprå-
kighet i sin verksamhet (Universitetslag 24.7.2009/558). För att bli antagen
ska den sökande ha tillräckliga kunskaper i svenska. ÅA har enligt universi-
tetslagen rätt att besluta om språkkraven för antagning. I dag har ÅA två cam-
pus, 5700 studerande och 1100 anställda. ÅA:s förvaltnings-, undervisnings-
och examensspråk är svenska. Kandidatavhandlingen (bachelornivå) skrivs
på svenska. Kandidatavhandlingen fungerar även som ett mognadsprov
(Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/20). På magisternivå kan
utbildningen ordnas på engelska. Forskning bedrivs och forskarutbildningen
kan genomföras på engelska. ÅA har en betydande roll i internationell forsk-
ning och forskningsmiljön är flerspråkig. I vår presentation granskar vi ÅA i ett
akademiskt skrivperspektiv. Vi tar avstamp i en aktuell diskussion om engel-
skans dominans som vetenskapens språk och diskuterar dess betydelse för
praktiken i ett litet svenskspråkigt universitet. Därtill lyfter vi blicken mot en
bredare akademisk litteracitet. Vi frågar huruvida studerande har möjlighet
att visa sin kunskap i akademisk litteracitet på annat sätt än genom traditio-
nella skriftliga prov. Hur sker den akademiska skrivhandledningen av stude-
randes kandidat- avhandlingar i en allt mer flerspråkig universitetsmiljö? Vårt
intresse för språkliga policydokument grundas i att bl.a. Spolsky (2016) anser
att språklig planering är ett element som sammanvävt med två andra (språklig
ideologi och språklig praktik) tillsammans utformar språkpolicyer i institutio-
ner och samhällen. För analys och utveckling av akademisk skrivhandledning
(Christensen 2019; Lennartson-Hokkanen 2016; Jusslin & Widlund 2021) och
akademisk litteracitet (Lillis m.fl. 2015) kombinerar vi olika typer av dokument
och tidigare forskning utifrån olika vetenskapsteoretiska och metodologiska
perspektiv.Referenser:
Jusslin, S., & Widlund, A. (2021). Academic writing workshop-ing to support students writing
bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach. Teaching in Higher Educa-
tion. Published 1 Sep. 2021.
Spolsky, B. (2016). Language Policy in Education: History, Theory, Praxis. In: McCarty, T.,
May, S. (eds) Language Policy and

Tilläggsbeskrivning

Referenser:
Jusslin, S., & Widlund, A. (2021). Academic writing workshop-ing to support students writing bachelor’s and master’s theses: A more-than-human approach. Teaching in Higher Education. Published 1 Sep. 2021.
Spolsky, B. (2016). Language Policy in Education: History, Theory, Praxis. In: McCarty, T., May, S. (eds) Language Policy and Political Issues in Education. Encyclopedia of Language and education. Springer, Cham.
Period26 sep. 2023
HändelsetitelLitteracitet och lärande i högre utbildning
Typ av evenemangKonferens
PlatsSundsvall, SverigeVisa på karta