"Varför gör man mig ont?": Mobbningsprocesser i arbetslivet i etisk och teologisk belysning

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarMagisteruppsatsAvhandlingar

Sammanfattning

Denna pro gradu-avhandling redovisar ett interdisciplinärt studium av mobbning i arbetslivet. Syftet är att öppna för en utvidgad tolkning och förståelse av empiriska forskningsresultat om mobbningsprocesser genom att bidra med en filosofisk och teologisk begreppslighet. Jag har genomfört ett induktivt litteraturstudium av såväl empiriskt grundat material om mobbning i arbetslivet som teoretiskt material från främst omsorgsetiker som Carol Gilligan och Nel Noddings, filosofen Judith Butler samt teologen Ola Sigurdsson.
Avhandlingen anlägger ett internt, relationellt perspektiv på mobbning i arbetslivet. Detta kan sägas utmana gängse sätt att närma sig moraliska problem på offentliga sociala arenor vilka ofta utgått från den externa problemlösarens perspektiv.
Då ett antal pådrivande faktorer (t.ex. asymmetriska relationer och bristande kommunikation) framträder som både orsaker till och konsekvenser av mobbningsprocessen har den avbildats som en nedåtgående spiralrörelse. Ett relationellt grundantagande för således med sig att mobbningsprocessen både kan föranledas av och konstruera ontologiska föreställningar om relationer (relationaliteter). Avhandlingen visar att olika ontologiska relationaliteter, metaforiskt avbildade som hierarki, nät och social kropp, tenderar att i olika hög grad synliggöra och så försvåra mobbningsprocessen. Genom att förstå mobbningsprocessen som performativ förmår därtill upprepade och konventionellt underbyggda kränkningar skapa och sedimentera föreställningar som i sin tur lägger grunden för processens fortskridande.
Resultatet visar på ett behov av en relationalitet bortom moderna antropologiska antaganden och ett moraliskt ansvar för hur performativa ord och handlingar upprepas över tid.
OriginalspråkSvenska
Handledare
  • Hellsten, Laura, Handledare
  • Slotte, Pamela, Handledare
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

Citera det här