"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv

Linda Bäckman, Saara Haapamäki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Denna artikel handlar om hur integration iNärpes ter sig ur invandrares perspektiv. Medutgångspunkt i indikatorer för integration somförts fram i tidigare forskning undersöker vi ettintervjumaterial med 23 informanter. Närpes tasofta upp som ett exempel på särskilt lyckad integration, med bland annat hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan invandrare ochden övriga lokalbefolkningen. I vår analys framstårsysselsättning och ekonomisk trygghet somde viktigaste orsakerna till att informanternavill stanna i Närpes, men ett missnöje finns blanddem som har en högre utbildningsbakgrund. Informanternassociala kontakter begränsar sighuvudsakligen till deras familjer och andra frånsamma ursprungsland, och få av dem umgåsmed andra Närpesbor. Vad gäller språket är informanternasanvändning av svenskan begränsad,och de flesta uppger att de inte förstår denlokala dialekten. Språkkurserna är för mångaden enda kontexten där de använder svenska. 

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)27–29
TidskriftSiirtolaisuus - Migration
Volym44
Utgåva4
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Integration
  • labour migration
  • Minority policies

Citera det här