Mineralization of pH-Sensitive Doxorubicin Prodrug in ZIF-8 to Enable Targeted Delivery to Solid Tumors

Jiaqi Yan, Chang Liu, Qiwei Wu, Junnian Zhou, Xiaoyu Xu, Lirong Zhang, Dongqing Wang, Fan Yang, Hongbo Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat