In situ generating CO gas for destroying bacterial biofilms

Pengzhen Zhuang, Wu Yang, Yu Zhang, Yu Chen, Tao Ding, Yanyang Chen, Fei Wang, Jessica Rosenholm, Yingchuan Li, Hongbo Zhang, Wenguo Cui

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Filter
Aktiv

Sökresultat