Double Power-Law in Leucosome Width Distribution: Implications for Recognizing Melt Movement in Migmatites

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Double Power-Law in Leucosome Width Distribution: Implications for Recognizing Melt Movement in Migmatites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap