Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education

Sofia Jusslin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

6 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna avhandling bidrar till fälten kreativ dans och litteracitet genom att utveckla didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers läs- och skrivprocesser samt genom att utforska vad som produceras i intraaktionerna mellan dansande, läsande och skrivande. Avhandlingen genomförs metodologiskt som didaktisk designforskning tillsammans med konstbaserade forskningsstrategier. Forskningen har bedrivits av ett designteam som består av en forskare, en danskonstnär och två klasslärare som tillsammans har integrerat kreativ dans i läs- och skrivundervisningen i årskurs fem i Finland. Avhandlingen är onto-epistemologiskt positionerad inom nymaterialistisk teori; mer specifikt i Karen Barads teori agentisk realism, som rör sig förbi en antropocentrisk ontologi och betraktar kunskap som något som skapas i relationer mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar. Forskningsproblemet som behandlas i avhandlingen är: Hur kan det materiellt-diskursiva fenomenet dansintegrering i elevers läs- och skrivprocesser produceras och utvecklas som intra-aktiv didaktik?

Fyra studier genomfördes och dessa (om)läses diffraktivt utifrån avhandlingens forskningsproblem. Resultaten visar hur kreativ dans kan bidra till läs- och skrivundervisningen genom att uppmana eleverna till att fördjupa och bredda sina läs- och skrivprocesser. Därtill kan dans bredda litteracitet genom att utvidga elevers meningsskapande processer när det kommer till materialitet, relationalitet och kroppslighet. Utifrån resultaten i de fyra studierna konstateras att dansintegrering i elevers läs- och skrivprocesser kan produceras och utvecklas som intra-aktiv didaktik genom att vända uppmärksamhet mot att problematisera de intra-aktiva relationerna mellan dansande, läsande och skrivande. Dessa relationer teoretiseras som dansande/läsande/skrivande i den intra-aktiva didaktiken, vilket tillkännager att meningsskapandet är sammanflätat mellan de olika uttrycksformerna. Dansande/läsande/skrivande använder en föreslagen modell för danslitteracitet i skolan som didaktisk grund, samt producerar och produceras i pedagogisk teori/praktik där olika materialiteter kan bli performativa agenter. Dessutom kan alla lärare med kunskap om både kreativ dans och litteracitet använda den intra-aktiva didaktiken.

Resultaten utmynnar i tio performativa potentialer som får någonting att ske i undervisningen, lärandet och meningsskapandet när kreativ dans integreras i elevers läs- och skrivprocesser. De performativa potentialerna är didaktiskt fokus, samarbete med lärare och/eller konstnär, tidsramar, utrymme, textval, kreativitet och författarskap, musik och rytminstrument, elevsamarbete, lärarstöd och uppträdande som process. Dessa performativa potentialer kan fungera som ämnesöverskridande linser för läs- och skrivundervisningen för att möta en framtid som kräver färdigheter såsom kritiskt tänkande, kreativitet och samarbete. Kreativ dans kan bidra med nya performativa potentialer för att meningsfullt utveckla läs- och skrivundervisningen inifrån. Således har dans den performativa potentialen att förändra hur litteracitet förstås och utövas.

Sammanfattningsvis har den utvecklade intra-aktiva didaktiken som presenteras i avhandlingen syftet att i grund och botten gynna såväl lärare som elever genom att erbjuda meningsfulla möjligheter för undervisning och lärande med jämlik betoning på dansande, läsande och skrivande. Sammantaget har både dans och litteracitet potential att bidra till varandra om de kombineras meningsfullt.
OriginalspråkEngelska
Handledare
  • Heilä-Ylikallio, Ria, Handledare
  • Østern, Tone Pernille, Handledare, Extern person
UtgivningsortÅbo
Förlag
Tryckta ISBN978-952-12-3997-7
Elektroniska ISBN978-952-12-3998-4
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

Nyckelord

  • kreativ dans
  • didaktisk designforskning
  • sammanflätning
  • intra-aktion
  • litteracitet
  • läs- och skrivundervisning
  • nymaterialism
  • performativ potential

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här