A Biomimetic 3D-Self-Forming Approach for Microvascular Scaffolds

Liucheng Zhang, Yi Xiang, Hongbo Zhang, Liying Cheng, Xiyuan Mao, Ning An, Lu Zhang, Jinxiong Zhou, Lianfu Deng, Yuguang Zhang, Xiaoming Sun, Hélder A. Santos, Wenguo Cui

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

65 Citeringar (Scopus)
39 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat