Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students' Multimodal Designing in Response to Literature

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsprojketet riktar intresset mot elevers multimodala textskapande inom litteraturundervisning genom att studera hur en arbetsprocess med att omvandla poesi till film inverkar på en grupp elevers tolkningsarbete kring den litterära texten. Teoretiskt baseras studien på ett performativt förhållningssätt till litteraturläsning och litteraturundervisning, ett förhållningssätt som utgår från att litteraturtolkning är något en gör och förhandlar, inte något som är. Den analytiska ramen grundar sig på multimodal socialsemiotisk teori och riktar fokus mot hur eleverna under filmskaparprocessen använder sig av olika semiotiska resurser för att förhandla och representera sin tolkning. Datamaterialet består dels av videoinspelningar av en grupp elevers (fyra elever) kollektiva arbetsprocess, dels av deras digitala videofilm.

Resultaten visar hur litteraturtolkning är något som eleverna aktivt förhandlar och hur semiotiska resurser sätts i spel för att förhandla om den litterära texten. Förhandlingen om den poetiska texten är nära kopplad till användningen av och förhandlingen om semiotiska resurser. Det antyder att de semiotiska resurser som är tillgängliga och som används är av betydelse i elevernas tolkningsarbete av litterära texter. Att omvandla poesi till film är en komplex och mångfasetterad process som kontinuerligt erbjuder, utmanar och uppmanar elever till att förhandla om den litterära texten. Således öppnar processen upp till förhandling om olika tolkningar, läsningar och perspektiv. Med stöd i studiens resultat innefattar förhandling om tolkning diverse sätt att kombinera, kontrastera och framhålla olika tolkningar.

Studien för fram en performativ ingång till litteraturundervisning som utmärks av utrymmen för att förhandla om litterära tolkningar. En sådan ingång betonar förmågan att förhandla om olika synvinklar, perspektiv, positioner och åsikter för att kunna möta motstridiga och mångtydiga perspektiv. Avsikten med litterär tolkning är därmed inte en strävan efter att nå konsensus, utan istället uppmuntras eleverna till att reflektera över skillnader, olika förståelser och medvetenhet om avvikande uppfattningar. Studien ger stöd för att sådana utrymmen kan erbjudas i litteraturklassrummet.
Kort titelVideo Poetry
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/0915/09/17

Nyckelord

  • litteraturundervisning
  • litteraturdidaktik
  • poesi
  • poesididaktik
  • multimodalitet
  • performativa utrymmen
  • tolkningsförhandlingar