Svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling

  • Nordberg, Kenneth (Ansvarig forskare)

Projektinformation

Lekmansbeskrivning

Projektet engagerar landsbygdskommuner runtom i Svenskfinland för att testa nya typer av partnerskap mellan kommuner och föreningar. Sociala innovationer kan beskrivas som nya typer av lösningar på behov eller problem i lokala samhällen - lösningarna hittas ofta i samarbeten mellan personer och organisationer med olika typer av kompetenser och erfarenheter. Projektet fokuserar på samarbete mellan kommuner och föreningar, där de förra bidrar med professionalism medan de senare står för flexibilitet och kunskap om lokala omständigheter.
Projektet överför erfarenheter av en partnerskapsmodell i Sverige kallad Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett partnerskap är ett mellanting mellan att betala ut bidrag, där kommunen har liten kontroll över användningen, och upphandlingskontrakt, där ramarna för verksamheten ofta är detaljerade och därför rigida. Ett partnerskap handlar istället om att kommunen och en eller flera föreningar enas om att tillsammans arbeta för ett långsiktigt mål, till exempel att uppfylla ett behov som inte kommunen eller föreningarna ensamma förmått möta. Ofta handlar det om sociala behov, att sysselsätta långtidsarbetslösa, skapa mötesplatser och aktivitet, locka inflyttare, eller tillhandahålla olika typer av service. Med ett långsiktigt partnerskap kan verksamheten inledas småskaligt och stegvis växa fram, eller till och med byta fokus om parterna anser att det är nödvändigt. Ett lyckat partnerskap ger en långsiktighet åt föreningens arbete och en direkt nytta för det lokala samhället, samtidigt som det inte innebär någon merkostnad för kommunen.
Projektets målsättning är att testa den svenska modellen för partnerskap (IOP), utvärdera testen och identifiera hinder och möjliggörande faktorer i den finska kontexten. Kommunens roll är genom förvaltningsreformer på väg att förändras. Projektresultaten vägleder kommuner till en roll där ett nära samarbete med lokala aktörer blir allt viktigare.
Projektet finansieras av Jord- och Skogsbruksministeriet och Svenska Kulturfonden.

Huvudresultat

Nya partnerskapsmodeller, forskningsrapport, policy brief, vetenskapliga artiklar
AkronymSMIL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/1931/12/21

Samarbetspartner

Nyckelord

  • Partnerskap