Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse (AgeMin)

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att studera den sociala inkluderingen bland äldre ur ett minoritetsperspektiv. Vi fokuserar i huvudsak på äldre svensk- och finskspråkiga i en lokal och regional minoritetskontext i tvåspråkiga kommuner i Finland, men gör även jämförelser med andra språkliga minoritetsgrupper i Europa och Kanada. Vi gör en litteraturöversikt av forskning inom området och analyserar befintliga kvantitativa data (Gerontologisk Regional Databas [GERDA], Barometern, Språkbarometern, European Value Survey [EVS]). Vi har även samlat in kvalitativa data med hjälp av semistrukturerade intervjuer.

Resultatet från detta tvärvetenskapliga projekt förväntas leda till en högre grad av samhällelig, vetenskaplig och politisk medvetenhet om äldre språkliga minoritetsgrupper i Svenskfinland och vilka specifika utmaningar det finns när det gäller en god ålderdom för den svenskspråkiga men också för andra språkliga minoritetsgrupper. Projektet bidrar till att stärka Åbo Akademis minoritetsprofil och utvecklar det tvärvetenskapliga samarbetet såväl inom universitetet som till andra universitet där det finns en stark forskningstradition när det gäller antingen språkliga minoritetsgrupper eller socialgerontologi.

Till projektets ledningsgrupp hör PL Kjell Herberts, professor Åsa von Schoultz samt forskare/politisk rådgivare Johan Häggman.
AkronymAgeMin
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1931/07/21

Nyckelord

  • Social inkludering
  • Äldre
  • Språkliga minoriteter
  • Flerspråkighet
  • Socialgerontologi
  • Socialpolitik
  • Statskunskap
  • Pedagogik
  • Hälsovetenskap