Sexuell hälsa efter prostatacancerbehandling för män med samkönade relationer och sexualitet

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsarbete för doktorsexamen.

Lekmansbeskrivning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Både sjukdomen i sig och dess behandlingar påverkar individens sexuella hälsa i form av exempelvis erektil dysfunktion, inkontinens eller andra problem med kroppen. Flera utländska studier har visat att män med samkönade relationer och sexualitet (MSM) upplever att de har större problem med den sexuella hälsan efter prostatacancerbehandling. Samtidigt visar studier att vården både i Sverige och internationellt är heteronormativ; osynliggör MSM och ger männen en vård som inte motsvarar männens behov eller de särskilda utmaningar som de har. Till dags dato är få nordiska studier publicerade om denna grupp.

Syftet med denna studie är att beskriva den sexuella hälsan och hur vården har upplevts av en grupp MSM.

Design: Beskrivande design med en mixad metod. Studien använder sig av enkät som det tar en halvtimme att besvara och en uppföljande individuell intervju om ca en timme.
Datainsamling: Data kommer att samlas in med ett symptomskattningsforumlär som samt uppföljande individuella intervjuer. Deltagare kommer att rekryteras via ett så kallat snöbollsurval och 15-25 deltagare planeras. 
Dataanalys: Enkäterna kommer att analyseras genom beskrivande statistik och intervjuerna enligt Benners tolkande fenomenologi.

Studien är godkänd av den svenska Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-03722).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/23

Nyckelord

  • prostatacancer
  • minority research
  • mixed methods
  • vårdvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.