Sexuell hälsa efter prostatacancerbehandling för män med samkönade relationer och sexualitet

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsarbete för doktorsexamen.

Lekmansbeskrivning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Både sjukdomen i sig och dess behandlingar påverkar individens sexuella hälsa i form av exempelvis erektil dysfunktion, inkontinens eller andra problem med kroppen. Flera utländska studier har visat att män med samkönade relationer och sexualitet (MSM) upplever att de har större problem med den sexuella hälsan efter prostatacancerbehandling. Samtidigt visar studier att vården både i Sverige och internationellt är heteronormativ; osynliggör MSM och ger männen en vård som inte motsvarar männens behov eller de särskilda utmaningar som de har. Till dags dato är få nordiska studier publicerade om denna grupp.

Syftet med denna studie är att beskriva den sexuella hälsan och hur vården har upplevts av en grupp MSM.

Design: Beskrivande design med en mixad metod. Studien använder sig av enkät som det tar en halvtimme att besvara och en uppföljande individuell intervju om ca en timme.
Datainsamling: Data kommer att samlas in med ett symptomskattningsforumlär som samt uppföljande individuella intervjuer. Deltagare kommer att rekryteras via ett så kallat snöbollsurval och 15-25 deltagare planeras. 
Dataanalys: Enkäterna kommer att analyseras genom beskrivande statistik och intervjuerna enligt innehållsanalys.

Studien är godkänd av den svenska Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-03722).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/23

Samarbetspartner

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Nyckelord

  • prostatacancer
  • minority research
  • mixed methods
  • vårdvetenskap