SAMSYN Tidiga mångprofessionella insatser för att systematiskt stödja barns och ungas välbefinnande i skolkontexten: Från forskningsdata till evidensbaserad samverkan

Projektinformation

Beskrivning

Skolkontexten är en central arena för barn och ungas välbefinnande där lärare och övriga yrkesgrupper har en viktig roll i att stödja elevernas lärande och välbefinnande. Här utgör bl.a. mångprofessionell samverkan inom skolkontexten samt samverkan mellan skolan och andra arenor i det tidiga främjande och förebyggande insatserna för att stöda barn och ungas välmående viktiga utgångspunkter, i tillägg till betydelsen av hemmen.

Projektet SAMSYN innebär en påbyggnad och utvidgning av de Åbo Akademi-baserade forskningsprojekten I TID (2020-2024) och SIKTE (2021-2024), och även projekten VVV, FRAM och EDGAR. I dessa projekt har skolpersonal och vårdnadshavare identifierat ett behov av att särskilt fokusera på psykosocial hälsa och välbefinnande inom det förebyggande och främjande hälsoarbetet riktat till barn och unga, samt vikten av att tillämpa ett systemperspektiv. Projektet SAMSYN tillämpar en tvärvetenskaplig ansats med utgångspunkt i de hälsovetenskapliga, socialvetenskapliga och pedagogiska disciplinerna.

Projektets målsättningar omfattar att:
-generera en nyanserad helhetsbild av påverkningsbara faktorer kring barn och ungas välbefinnande (fokus på årskurser 4–8) och växelverkan mellan olika relevanta kontexter för deras utveckling, för att systematiskt kunna inventera i olika stöd- och riskfaktorer
-i en samskapande process ta fram, implementera och utvärdera nya arbetssätt och samarbetsmodeller mellan yrkesgrupper i skolkontexten samt mellan hem och skola
-utveckla kurser och flexibla studiehelheter med fokus på välbefinnande som kan integreras med befintliga studieprogram inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

SAMSYNs projektverksamhet koncentreras till Vasa stad och Korsholms kommun. De tillämpade metoderna omfattar såväl en accelererad longitudinell studie med upprepad enkätdatainsamling bland elever, som enkätstudier bland skolpersonal och vårdnadshavare. Dessutom utförs en komparativ experimentell interventionsstudie där en samskapande metod tillämpas vid interventionens utformning, implementering och utvärdering - i samverkan med yrkesgrupper i skolkontexten och andra relevanta parter.

Projektet finaniseras av Vasa stad.
Kort titelSAMSYN
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2131/12/25

Finansiering

  • Vasa stad