Projektinformation

Beskrivning

Projektet Gerontologisk Regional Databas (GERDA) är ett mångvetenskapligt samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrksehögskola och Vasa Universitet (år 2005-2007) i Finland och Umeå Universitet i Sverige. Projektet fokuserar på det goda åldrandet och har sin bakgrund i Umeå 85+ projektet som inleddes redan år 2000, men kom att utvecklas och utvidgas så att projektet följdes med verksamhet på båda sidor om Kvarken, i Västerbotten och Österbotten. Datainsamlingen har varit av två slag: postenkäter (65+) och strukturerade intervjuer i form av hembesök till de allra äldsta (85+).

GERDA projektet har under den period som det pågått i Österbotten och Västerbotten bidragit till att fördjupa kunskapen om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor. Resultaten från GERDA projekten visar framförallt att gruppen äldre är ytterst heterogen. Å ena sidan finns den största gruppen där de allra flesta mår bra och lever självständigt och aktivt liv. Å andra sidan finns det även en grupp sköra och sjuka äldre med stora hjälp- och vårdbehov. Med hjälp av GERDA kan vi lyfta fram aspekter av åldrandet både för den grupp som ännu har god hälsa, är aktiv, delaktiga och har allmänt välbefinnande men även för den grupp av äldre vars hälsa, delaktighet, välbefinnande minskar vilket innebär att risken för exkludering, marginalisering och utanförskap ökar.

GERDA data möjliggör komparativa studier mellan svensk- och finskspråkiga samt mellan Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten. Därtill kan vi studera förändringar i det goda åldrandet över en längre tid både på kohortnivå och på individnivå.

Ett nytt enkätustkick äger rum hösten 2021.

Tidigare datainsamlingar i Österbotten: Enkätdatainsamling: 2005, 2010 och 2016 hembesöksdatainsamling: 2005-2007 och 2010-2012

AkronymGERDA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/05 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.