Projektinformation

Beskrivning

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet.Projektet är ett av regeringens spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.

Bothnia Learning Hub inför nätverksbaserade, medskapande och forskande aktiviteter, för att utgående från aktörers kompetensnivå i och erfarenheter av digitalisering (a) öka användningen av digitala teknologier (b) vidareutveckla och sprida god praxis av digitala lärandemiljöer (c) ge möjlighet att experimentera i och testa nya digitala teknologier, arbetssätt och lärandemiljöer. Arbetssätten inkluderar kollegial professionsutveckling (a), aktionsforskning (b) och forskning genom design (c). Utvecklingsprojektet stimulerar nätverkssamarbete (elever, lärare, skolledning, lärarstuderande, -utbildare och -fortbildare), samordning inom högskolan (lärarutbildning, Vasa Övningsskola, Experience Lab, CLL), samarbete med viktiga intressegrupper (kommunernas bildningsväsende) och lärarstuderandes aktiva roll. Projektet utmynnar i en regional modell för kunskapsutveckling och forskningsbaserade samverkanskoncept för att dra nytta av digitaliseringens pedagogiska potential.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.
Kort titelBLH
AkronymBLH
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/1731/12/19

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Centret för Livslångt Lärande
  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun