Att samla Förintelsens minnen i Sverige. Ett nätverk för transdisciplinära praktiker och perspektiv på samlingar, samlande och etik

  • Geschwindt, Britta (Ansvarig forskare)
  • Nilsson, Fredrik (CoI)
  • Idvall, Markus (CoI)
  • Nilsson Stutz, Liv (CoI)
  • Tureby, Malin Thor (CoI)

Projektinformation

Beskrivning

Vår utgångspunkt är de utmaningar det nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen (SMF) ställs inför i arbetet
med sin insamlingsprocess och blivande samlingar. Forum för levande historia fick uppdraget att starta
insamlingen och under 2022 har uppgiften överförts till SMF. SMF står nu inför flera etiska utmaningar gällande
både insamlingen och uppdraget att göra materialet tillgängligt för allmänheten och forskningen, och är i akut
behov av ett forskningsnätverk som stöd för processen, i synnerhet som SMF ska bli en nod för
Förintelseforskning och för minnesinstitutioner med samlingar kopplade till Förintelsen och dess offer.
Projektet har tre mål: 1) att genom interdisciplinärt arbete fördjupa och nyansera
förståelsen för etik och reflexivitet inom området; 2). att sätta fokus på Förintelsens materiella vittnesbörd, vilket
är ett underutforskat fält; och 3). att utveckla etiskt hållbara praktiker för insamling av muntliga och materiella
minnen, vilket är avgörande för samlingarnas tillgängliggörande. SMF utgör ett unikt fall för att diskutera
insamlingsmetodik, berättande, svåra kulturarv, minne och identitet i relation till Förintelsen, frågor som
diskuteras inom discipliner som etnologi, arkeologi och muntlig historia. Genom att låta vetenskapliga perspektiv
korsa varandra kan nya insikter nås. Det interdisciplinära arbetet ska identifiera etiska dilemman, lösningar och
kunskapsluckor. Nätverket kommer också att knyta samman forskare från akademi och museer.
Resultaten publiceras i en antologi, och i en ”best practice” manual om etik för samlande minnesinstitutioner.
Nätverket kommer att fungera rådgivande för SMF under de första årens insamling och har som mål att fortsatt
fungera rådgivande kring etik för SMF och andra minnesinstitutioner.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2331/12/25

Samarbetspartner