Artificiell Intelligens i Skolan

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur artificiell intelligens kan användas inom matematikundervisning och lärande. Projektets första del bestod av en systematisk kartläggning av tidigare forskning om användningen av AI-verktyg i matematikklassrummet. Som en del i detta arbete har vi genom en omfattande tvåspråkig webenkät kartlagt hur matematiklärare i Finland använder digitala resurser och hur de ser på möjligheterna och riskerna med AI-verktyg i skolan. Totalt inkom 88 svar från både svenskspråkiga och finskspråkiga matematiklärare. Svaren analyseras under vintern 2021. I projektets andra del, hösten 2020, piloterades ett interaktivt verktyg (ViLLE) i som insamlades bestod av regelbundna elevenkäter och intervjuer samt lärarenkäter kring användarerfarenheten och matematiklärandet. Användningen och översättningen av delar i ViLLE har utförts i nära samarbete med forskargruppen inom lärandeanalytik vid Åbo Universitet. Det insamlade materialet analyseras under våren och sommaren 2021. I projektets tredje del låg fokus på användningen av sociala robotar i matematikundervisningen. Denna del har planerats och en social robot har införskaffats under 2020. Elev-robot interaktionsstudier är ett nytt och spännande forskningsfält inom framtidens matematiklärande. Denna innovativa forskning utförs i nära samarbete med Experience Lab vid Åbo Akademi och lärare och elever vid Vasa Övningsskola (åk 5-6)

Finansiär: Högskolestiftelsen i Österbotten
Beviljat belopp: 103 260 euro
Kort titelArtisan
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1931/12/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Göteborgs universitet