Är det okej att vara båda?

Projektinformation

Beskrivning

Är det okej att vara båda - ett projekt för att stärka nyanlända barns välmående, självkänsla och känsla av samhörighet till båda sina kulturer.
Projektet sammanför peer-to-peer metoden MindSpring med den positiva psykologin för att forma en grupp-process som stöder nyanlända barn och unga samtidigt som deras välmående och självkänsla stärks. MindSpring, som utvecklats i Nederländerna och därefter vidareutvecklats i Danmark, ger gruppmedlemmarna ny kunskap och färdigheter som kan hjälpa dem att hantera frågor relaterade till livet i en ny kultur och ett nytt land.

Huvudresultat

Under hösten 2022–våren 2024 ordnas MindSpring-grupper i Österbotten, på Åland och i Nyland. Två faciliterade nätverk initieras och drivs i vilka MindSpring-ledarna och de assisterande ledarna får diskutera och utbyta erfarenheter kring processen samt känslor och insikter det väcker inom
dem. Infopaket kring MindSpring för barn och unga utformas samt översätts till de språk som används inom grupperna och riktas till skolan, barn och unga samt föräldrar. Efter avslutade processer arrangeras seminarium för utbyte av erfarenheter från processerna och vad de utmynnat i. Seminariet riktas till kommuner och organisationer intresserade av att stöda nyanlända barn och unga med hjälp av MindSpring och positiv psykologi. Som långsiktig målsättning och förväntat resultat efter avslutad projekttid bidrar projektet till att strukturerna stärks. Att det finns beredskap och goda metoder samt modeller för att integrera barn och unga på svenska.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/03/2231/08/24

Samarbetspartner

Finansiering

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Svenska kulturfonden

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckelord

 • mångfald
 • inkludering
 • MindSpring
 • positiv psykologi
 • välmående bland barn och unga