Foto av Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Filosofie doktor

20042023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Forskningsintressen: medicinsk humaniora,psykologins filosofi, emotioner, empati, kroppens filosofi, autism, vetenskapsfilosofi.

Pågående forskningsprojekt:

"On justice and the shifting meaning of person-centred care", Finaniserat av Ella och Georg Ehrnroots stiftelse 2020-2023

Tidigare forskningsprojekt (urval):

”Critical perspectives on empathy in medicine: the rise of cognitive science and the loss of narrative medicine”.  Finansierat av Åbo Akademi och Kone stiftelsen, 2018-2020.

"Empathy and conversations in health care, is there a method of moral understanding?" Finaniserat av Ella and Georg Ehrnrooths stiftelse  2016.

Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches toMorality and Their Critics, 2011-2013 (Kone)

Emotions in Dialogue: Perspectives from the Humanities,2009-2011 (Finlands Akademi)

Emotions and Understanding, 2002-2005 (Finlands Akademi)

Doktorsavhandling: Jag doktorerade i filosofi vid Åbo Akademi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind, opponent David Cockburn.

Beskrivning av avhandlingens tema: En populär idé inom dagens filosofiska och psykologiska forskning om mellanmänsklig förståelse, är idén att vi använder en kognitiv funktion (eller metod) för att förstå andra människor, en så kallad ”theory of mind” funktion. Denna idé förekommer inom ett brett vetenskapligt fält så som inom evolutionspsykologi,inom teorier om barns utveckling, inom teorier om autism, samt inom emotionsfilosofi och moralfilosofi. Avsikten i denna studie är att se närmare på vissa inflytelserika filosofiska och psykologiska teorier om mellanmänsklig förståelse, teorier som också har en stark koppling till empirisk forskning. I arbetet hävdar jag att teorierna ifråga avspeglar vissa klassiska,filosofiskt problematiska, antaganden. Dessa antaganden präglar teorierna ifråga samt påverkar hur de empiriska undersökningarna byggs upp och hur resultat tolkas.

Akademisk undervisning: Jag har hållit kurser, och kursdelar kring följande teman vid Åbo Akademi samt Öppna universitetet i Åbo, Vasa och Mariehamn: Vetenskapsfilosofi, Moralfilosofi, Emotioner, Bioetik, Kroppens filosofi, Modernism, Existentialism, Relativism, Wittgenstein’s Om Visshet, Hanna Arendts filosofi, Rasism, Iris Murdochs filosofi, Platons dialoger, Antropologins filosofi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ylva Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.