Personlig profil

Biografi

Forskningsintressen

Mina huvudsakliga forskningsintressen är existentiella och etiska frågor om ansvar och förståelse i skriftspråkets filosofi, i synnerhet i historieskrivningens och antropologins filosofi. I detta sammanhang är jag främst inspirerad av tänkare inom filosofisk hermeneutik (Dilthey, Gadamer, Ricoeur), existentiell moralfilosofi (Lévinas, Weil, Murdoch), och dekonstruktiv fenomenologi (Derrida, de Certeau, Wyschogrod). Vid sidan av mitt huvudsakliga forskningsintresse har jag också skrivit om olika teman i historiefilosofi, tidsfilosofi, estetik, moralpsykologi, biologisk antropologi, bioetik, vetenskapssociologi och humanvetenskapernas metodologi.

Projekt

År 2022 disputerade jag med avhandlingen Literacy, Historiography, and the Ethics of Writing About the Absent Other: On Responsibility Toward the Past. Avhandlingens ändamål är att synliggöra att läsande och skrivande som kulturella fenomen bär på en transgenerationell dimension, som inbegriper relationer med människor och livssammanhang som i sin frånvaro står utanför en individuell livshorisont, men ständigt omtalas och åberopas i eftervärldens fortsatta liv. I egenskap av att leva i en skriftkultur var syftet med avhandlingen att utreda det personliga ansvar som inställer sig i att tänka, berätta och skriva om det förflutna.

Från och med 2022 är jag verksam i projektet Doing Justice to Experience: Relations to the Difficult Past in History and Memory. Projektet behandlar minneskulturens svåra förhållande till historieforskningen. Svårigheterna som utreds gäller å ena sidan hur historievetenskapen borde förstå och beakta ett vittnes erfarenhetsmässiga auktoritet, å andra sidan hur historievetenskapen också borde fungera som en minneskritik snarare än ett direkt språkrör för olika erfarenheter. I detta komplexa landskap uppstår frågan om vad det betyder att göra rättvisa åt olika erfarenheter. Projektet leds av Jonas Ahlskog (Universitetslektor i historia vid ÅA) och finansieras av Koneen säätiö.

Tillsammans med Bennett Gilbert (Portland State University) har jag redigerat en antologi Ethics and Time in The Philosophy of History: A Cross-Cultural Approach. Texterna är skrivna av forskare i bland annat kultur-, historie- och moralfilosofi, och ändamålet är att föra de tidsliga och etiska aspekterna av mänsklig tillvaro i dialog. För tillfället arbetar jag med en monografi Existential Ethics and the Calls of History: Transgenerational Life, Literary Culture, and a Responsibility for Absent Others

Undervisning

På kandidat och magisternivå:

Seminarium i filosofi: ”Existensfilosofi: Personligt och samhälleligt ansvarstagande idag”

Seminarium i filosofi: "Emmanuel Lévinas om etik och estetik"

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Natan Elgabsi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.