Foto av Matias Kaihovirta
20082022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskningsintressen

Till mina forskningsintressen hör socialhistoria, med särskilt fokus på olika former av politiskt aktörskap bland samhällets underordnade grupper under 1800- och 1900-talen. 

För närvarande forskar jag om finlandssvensk antifascism utifrån ett klass-, genus- och etnicitetsperspektiv. Mitt empiriska fokus är på den svenskspråkiga arbetarrörelsens antifascism under 1920- och 30-talen. 

Min docentföreläsning hade rubriken "postkolonial arbetarhistoria", där jag framlade hur etniska föreställningar och koloniala tänkesätt kring "ras" varit närvarande i finländskt arbetsliv och i finländsk arbetarrörelse under 1900-talet. Det är frågor som jag hoppas kunna fortsätta att forska kring i framtiden.

Ett annat starkt forskningsintresse är etnisk nationalism utifrån ett historiskt underifrånperspektiv, med fokus på de lägre samhällsklasserna och lokalsamhällen i "Svenskfinland".

Allmänt taget intresserar jag mig för det som kan kallas utominstitutionell politik, det vill säga alltifrån vardagsmotstånd till politiska protester och upplopp i nordisk historia.  

Biografi

Jag disputerade 2015 med avhandlingen "Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920". Avhandlingen mottog både Statsrådet Mauritz Hallbergs pris av SLS och Rudolf Meidners pris av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (i Sverige).

Efter disputationen har jag arbetat som t.f. universitetslärare i nordisk historia 2017. Jag har verkat som postdoktoral forskare med stipendiefinansiering och inom olika forskningsprojekt vid historieämnet vid Åbo Akademi.

2019-21 verkade jag som forskardoktor (SLS-forskare) i politisk historia vid Helsingfors universitet. 

För närvarande arbetar jag som projektforskare inom SLS-projektet "Den finlandssvenska antifascismen".

Jag är även medförfattare till en populärhistorisk biografi om den finlandssvenska kommunisten Allan Wallenius som jag skriver tillsammans med journalisten Annvi Gardberg och boken kommer att utges av Svenska folkskolans vänner.

Tredje uppgiften anser jag utgöra en viktig del av mitt arbete som forskare. Jag brukar bli rätt ofta anlitad av media och tredje sektorn för intervju eller som föredragshållare. Jag har medverkat och medverkar i olika lokal-, populär- och amatörhistoriska verksamheter, bland annat har jag granskat och "handlett" amatörforskares bokprojekt som på något sätt tangerar teman och områden som hör till mina sakkunnigområden. 

Undervisning

Jag har verkat som t.f. universitetslärare i nordisk historia i två omgångar, våren 2015 och under 2017. Förutom undervisningserfarenhet vid historieämnet vid Åbo Akademi har jag hållit kurser i politisk historia vid Åbo universitet och Helsingfors universitet och hållit kurser i genushistoria tillsammans med Charlotte Cederbom vid Öppna universitetet vid ÅA och vid Helsingfors universitet. 

Jag har både granskat och handlett magisteruppsatser och för närvarande handleder jag tre doktorander i historia vid ÅA. 

 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Matias Kaihovirta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.