Foto av Martin Gustafsson
20142024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Mina centrala forskningsområden är språk- och handlingsfilosofi, i synnerhet frågor kring de djupgående sambanden mellan mänskligt språk och handlingsliv. Här har jag tagit starka intryck av filosofer som Ludwig Wittgenstein, Elizabeth Anscombe och Stanley Cavell. Till mina intresseområden hör även den analytiska filosofins historia, logikens filosofi, filosofisk metodologi och humanvetenskapernas filosofi. Jag har lett forskningsprojekt om vardagsspråksfilosofins samtida relevans (Finlands Akademi, 2013-2017), om problemen med att beskriva handlingar med en för aktören okänd begreppsapparat inom till exempel historievetenskapen och antropologin (Riksbankens jubileumsfond 2008-2011), samt om Quines och Wittgensteins olika uppfattningar om filosofins relation till vetenskapen (svenska Vetenskapsrådet 2001-2004). Tillsammans med Lars Hertzberg har jag översatt Wittgensteins Philosophische Untersuchungen till svenska. Översättningen tilldelades 2022 det Letterstedska översättarpriset av svenska Kungliga vetenskapsakademien. Jag arbetar för närvarande med två bokprojekt: ett om passivitetens väsentliga roll i mänskligt handlande och betydelse av att ta en paus; ett om skilda reaktioner på analysens paradox i den analytiska filosofins historia.

Biografi

Jag är sedan 2010 professor i filosofi och ämnesföreträdare vid Åbo Akademi. Jag tog min doktorsexamen vid Uppsala universitet år 2000. 2000-2001 tillbringade jag som post-doc vid University of Chicago. 2001-2005 var jag anställd som forskare vid Uppsala universitet, och 2005-2010 som forskarassistent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag är sedan 2017 ansvarig för utbildningslinjen i "Kultur, historia och filosofi".

Undervisning

Jag tycker om att undervisa på alla nivåer, från introduktionskursen i filosofi till avancerade kurser ämnade för magisterstudenter och doktorander. Jag ger regelbundet kurser i logik och kunskapsteori, samt i den analytiska filosofins historia. Jag undervisar gärna också studenter från andra ämnen -- till exempel har jag gett brett tillgängliga kurser om artificiell intelligens och om övervakning och privatliv. På mer avancerad nivå har jag undervisat bland annat språk- och handlingsfilosofi, Kants Kritik av det rena förnuftet, Freges Aritmetikens grundlagar och Quines Word and Object. Jag leder pro-gradu-seminarierna i filosofi, liksom ämnets forskarseminarier som äger rum varje måndag. Jag är huvudhandledare för sex av ämnets doktorander.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Martin Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler