Personlig profil

Biografi

Mitt vetenskapliga intresse har alltid gällt djurens beteende och speciellt beteendets evolution, varför olika beteenden har utvecklats och varför vi kan observera dem just hos vissa arter och under bestämda ekologiska förhållanden. Sålunda kunde jag bäst beskrivas som en beteende-ekolog. Min defintion av beteende är dock vidare, med beteende menar jag allt från enskilda beteendemönster till sk.’strategiska beslut’ som t.ex. hur mycket som skall investeras i avkommans storlek eller antal.

Jag har i huvudsak jobbat med sexuell selektion och hur olika ekologiska förhållanden påverkar parningssystem och sexuell selektion. Som studieobekt har jag fiskar, speciellt sandstubben, Pomatoschistus minutus, en liten marin fiskart med hanlig yngelvård.

Mina forskning idag är fokuserad på hur resurslandskapet påverkar spatiell och temporär variation i sexuell selektion. I denna forskning undersöker vi hur närheten till olika habitattyper i havet påverkar utbudet av parningpartners och deras kavlitet i havet.

Undervisning

I min undervisning ingår följa

221018.0 Life: Evolutionen

222062.0 Populationers ekologi I

222063.0 Populationers ekologi II

MM0001-3001 Beteendeekologi

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kai Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.