Foto av Josefine Sjöberg

Josefine Sjöberg

Doktorand, Filosofie magister

20222023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i Nordisk historia. I min doktorsavhandling studerar jag skrivande och kunskapsanvändning i förfalskningsbrott i Finland under tidsperioden 1828–1850. Jag studerar förfalskade prästbevis och orlovssedlar samt rättegångsprotokoll ur Åbo hovrätts arkiv för att undersöka hur allmogen använde kunskaper och färdigheter för att skriva förfalskningar. Vad kan förfalskningsbrotten berätta om allmogens kunskaper i svenska skriftpraktiker i en tid då svenska fortfarande var förvaltningens och bildningens språk i Finland? Vem berättades ha skrivit förfalskningarna och hurdana var dessa personer som skrivare? Hur användes och materialiserades kunskaper i förfalskningsbrotten? Hur tillverkades förfalskningarna i möten mellan människor? Avhandlingen bidrar med ny kunskap om icke eller delvis utbildade finländares språk- och skrivkunskaper i det tidigmoderna Finland, genom användningen av ett källmaterial som utgör ett sällsynt exempel på bevarade texter producerade av de lägre stånden under tidsperioden.

Avhandlingen skrivs inom forskningsprojektet "Förfalskarna - Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft" (Turun Yliopisto & Åbo Akademi). Projektet finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Projektets webbplats: https://sites.utu.fi/forfalskarna/ 

E-post: [email protected]

Nyckelord

  • DL Northern Europe. Scandinavia
  • 1800-tal
  • kunskapshistoria
  • rättshistoria
  • läs- och skrivkunnighet
  • allmoge

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.