Personlig profil

Forskningsintressen

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Speaking of Love, Thinking with Wittgenstein, 2019- Jag utgår från filosofen Ludwig Wittgenstein’s spridda anmärkningar om kärlek. I den planerade boken visar jag hur de öppnar upp för nya frågeställningar i den analytiska kärleksfilosofin, och uppmärksammar viktiga metodologiska och etiska frågeställningar som ställs inom det filosofiska studiet av kärlek.

Explorative Inquiries: Analytical Tools for Reflecting on Oneself, Others and the World in Kindergarten, 2017- (Stiftelsen för Åbo Akademi, Högskolestiftelsen i Österbotten)  Forskningsprojektet sker i samarbete med småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet och ställer frågor om hur man kan stärka blivande barnträdgårdslärares förmåga att ta till vara barns spontana initiativ till samtal och ge dem verktyg att främja barnens förmåga att tänka kring frågor som dem själva, andra och världen. 

The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy: Austin, Ryle, Wittgenstein, and Their Contemporary Significance, 2016-2017 (Finlands Akademi) Inom projektet arbetar jag med frågor om hur psykologins filosofi, och i synnerhet det som kallas moralpsykologi, kan utforskas med hjälp av verktyg hämtade ur den s.k. "vardagsspråksfilosofin". Jag diskuterar även hur den filosofiska betoningen på det vardagliga ska förstås och hur den sammanhänger med hur det personliga kommer in i filosofin. 

Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches to Morality and Their Critics, 2009-2015 (Kone)  Inom projektet  ifrågasatte jag dels tanken att det är möjligt urskilja ett antal grundläggande känslor som kunde ges en evolutionärpsykologisk förklaring oberoende av den sociala och kulturella kontext inom vilka vi artikulerar våra känslor. Dels diskuterade jag den finlandssvenske filosofen, sociologen och antropologen Edward Westermarcks sentimentalism och tanken att moralen grundar sig i känslomässiga reaktioner. 

Emotions in Dialogue: Perspectives from the Humanities, 2009-2011 (Finlands Akademi) I fokus för projektet stod nödvändigheten i att beakta de samtal vi för om känslor för att förstå vilken mening (d.v.s. vilka olika roller) de har i våra liv. Ett speciellt intresse riktades mot känslornas roll i forskningsprocessen. 

Doktorsavhandlingen: 'What We Talk About when We Talk About Love', 2008  I avhandlingen undersöks begreppet "kärlek" utifrån de olika samtal vi för om kärlek. Vad innebär det att säga "Jag älskar dig", "Kärlek är inget man kan förtjäna", "Kärleken är meningen med mitt liv"? Hur hänger "kärlek" samman med vår självförståelse, vår förståelse av andra, världen och livet? Vad har kärlek att göra med frågor om identitet och mening, skönhet, godhet och sanning?

Biografi

Jag doktorerade i i filosofi vid Åbo Akademi 2008 med avhandlingen What We Talk About when We TalkAbout Love i vilken jag diskuterade hur olika sätt att tala om kärlek kan belysa filosofiska frågor om känslor, identitet, moral och mening. Efter disputationen har jag arbetat dels som forskare och dels som lärare i filosofi, och till viss del i universitetspedagogik, vid Åbo Akademi. 

Undervisning

Under läsåret 2021-2022 undervisar jag i första hand fyra kurser i den nya biämneshelheten ”Etik i en globaliserad värld”. Jag undervisar även kursen "Social exclusion in a philosophical perspective", och examinerar kursen "Philosophical Aspects on Social Exclusion" inom magistersprogrammet Social exclusion. Samtliga kurser kan avläggas som specialkurser i filosofi. 

Jag fungerar som handledare för en pro gradu-avhandling i filosofi, en pro gradu avhandling inom magisterprogrammet Social exclusion, samt för Salla Aldrin Salskovs, Evelina Salos och Christoffer Steffanssons doktorsavhandligar. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Camilla Kronqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.