Utlåtande till riksdagens lagutskott, ärende U 14/2022 rd

Genomslag: Genomslag på myndighetspolicy

Beskrivning av genomslag

Utlåtande till riksdagens lagutskott om statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG, U 14/2022 rd
Datum för genomslag1 mars 2022
GenomslagskategoriGenomslag på myndighetspolicy
GenomslagsnivåFördel