Dans som inspiration i skrivundervisningen: En icke-representationell förståelse av inspiration

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Beskrivning

När konstbaserade ingångar integreras i skrivundervisningen används ofta begreppet inspiration för att beskriva vad elever gör i sina kreativa processer. Att betrakta konstintegrering som endast inspiration, eller stimulus, i skrivundervisningen utgör dock en snäv syn på integrering och riskerar underminera konstformernas bidrag till elevers lärande (Jusslin, 2020). Genom att tänka med icke-representationella teorier (Barad, 2007; Deleuze & Guattari, 1987/2013) presenterar denna studie ett (om)tänkande av begreppet inspiration för att utmana antagandet att dans endast skulle fungera som en stimulus till eller representation av texter när kreativ dans integreras i skrivundervisningen. Materialet som analyseras är hämtat från ett didaktiskt designforskningsprojekt som utvecklade och utforskade didaktiska angreppssätt som integrerade kreativ dans i elevers (årskurs 5) läs- och skrivprocesser (Jusslin, 2020). Genom en diffraktiv analys (Barad, 2007) producerar föreliggande studie en förståelse av inspiration som intra-aktiva och rhizomatiska mitt-i-mellan (eng. in-betweens) som producerar något nytt och annorlunda i elevernas meningsskapande processer. Integrering av dans och skrivande är inte en enkelriktad process eftersom den ena uttrycksformen inte inspirerar den andra hierarkiskt eller avsiktligt. Det är således inte möjligt att urskilja exakt vad som inspirerade vad i konstintegrerade meningsskapande processer. Denna förståelse kan erbjuda rika och mångsidiga möjligheter för meningsskapande som värdesätter skrivande och dans på ett jämlikt och icke-hierarkiskt sätt. Studien presenterar slutligen en diskussion om hur den föreslagna förståelsen av inspiration kan bidra till hur dansintegrering förstås och tillämpas i skrivundervisningen.
Period25 nov 2021
HändelsetitelNNMF8, Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning
Typ av evenemangKonferens
Konferensnummer8
PlatsUppsala, Sverige
OmfattningInternationell