Fyra kejserliga monument i Finland: tillkomst, mottagande och bemötande

Sofia Aittomaa

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaArtikkelikokoelma

Abstrakti

I föreliggande avhandling studeras hela livscykeln för fyra kejserliga monu­ment i Finland: Alexander I:s kolossalbyst (1814) som stått på olika platser iÅbo och i Helsingfors, Kejsarinnans sten (1835) på Salutorget i Helsingfors, Alexander II (1894) på Senatstorget i Helsingfors och Peter den store (1910)i Viborg. Samtliga monument härstammar från ”kejsartiden” (1809–1917) iFinlands historia, då storfurstendömet Finland var en del av det ryska kejsar­dömet och den ryske kejsaren var storfurste av Finland.

I avhandlingen granskas monumentens symboliska funktion i relation tillden växlande historiska och politiska kontexten. Syftet är att rekonstrueramonumentens historia, redogöra för deras utformning, placering och bety­delser under olika tider och politiska konjunkturer. Samtidigt belyses olikamaktaspekter som är förbundna med monumenten och deras historia. Genomatt studera handlingar gällande monumenten, rekonstrueras och redogörs förmonumentens hela livscykel och betydelseskiftningar.

Undersökningen bygger på en omfattande empirisk grundforskning,baserad huvudsakligen på arkivmaterial och kompletterad genom studier avsamtida dags­ och veckopress. Avhandlingens delstudier är fallstudier, somfokuserar på ett (artikel I och II) respektive två (artikel III) enskilda monu­mentprojekt. Som helhet kan undersökningen betraktas som en fallstudie avkejserliga monument i Finland.

Resultatet är att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan monumen­tens tillkomstprocess, deras budskap och mottagande och, å den andra, direktaförstörelser/förstörelseförsök eller statusmässiga degraderingar. Rekonstruktionerna av monumentens historier visar att deras symboliska funktion ändratsi och med förändrade politiska förutsättningar. Den tydligaste förändringenär övergången från storfurstendöme till republik, men betydelseskiftningarskedde redan under storfurstendömets tid. Under sin historia har monumentenåteraktualiserats upprepade gånger och som rekonstruktionerna av deras his­toria visar har detta ofta skett i politiskt tillspetsade situationer. Monumentenåteraktualiserades ofta i samband med andra monumentprojekt. I avhand­lingen ges exempel på att nya monumentprojekt ledde till diskussioner om dekejserliga monumentens existens, berättigande och placering. Nya nationellamonumentprojekt och existerande kejserliga monument konkurrerade oftaom en och samma plats.

Nyckelord: storfurstendömet Finland, Ryska kejsardömet, monumentför­störelse, damnatio memoriae, avrussificering, derussifiering, storfurste avFinland, Alexander I, Alexander II, Alexandra Feodorovna, Peter den store,Finland, Helsingfors, Viborg, Åbo, historiska monument, motmonument,kejsarbesök, Johannes Takanen, Walter Runeberg, Ivan Martos, Johan CarlLudvig Engel, 1800­talets skulptur, 1900­talets skulptur, monumentmani,statyernas krig, kejsartiden 

AlkuperäiskieliRuotsi
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-12-3814-7
Sähköinen ISBN978-952-12-3815-4
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Keywords

  • monuments
  • Destruction of Art

Viittausmuodot