Att förvärva yrkesläraridentitet: En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling

Eivor Romar

Tutkimustuotos: VäitöskirjatyypitTohtorinväitöskirjaMonografia

Abstrakti

 

Abstrakt

Läraridentitetenär ett centralt element i lärares utveckling och förknippas med termer somämnesmässig kunskap eller pedagogisk och didaktisk expertis. Yrkeslärarens rollkan ses som mångfacetterad, eftersom yrkesläraren representerar yrket för sinaelever och själva yrkeskunnandet innehåller en komplexitet som läraren skakunna förmedla. Yrkeskunskapen är ofta ”tyst kunskap” och beroende av sittsammanhang samt av villkor och behov i yrkeslivet. Yrkeslärare behöver därför ha både en identitet som lärare och en identiteti samband med yrket i vilket han eller hon undervisar.

Yrkeslärarstuderandei Finland inleder sina pedagogiska studier med många år av ämnesstudier ocharbete bakom sig. Detta kan ge en stark yrkesidentitet rotad i branschen somsedan ska kopplas till en pedagogisk identitet. Syftet med studien är attundersöka hur den pedagogiska identitetsutvecklingen kan stödas hos blivandeyrkeslärare, i första hand sedd genom vilken betydelse praktikperioden ochhanledningen som ingår har i processen.

Den övergripande forskningsfrågan lyder: Hur betraktarblivande yrkeslärare handledningens betydelse för den egna professionellautvecklingen? Hurupplevs yrkesidentitetsförankringen inför och efter genomförda praktikperioder?Studien belyser dessafrågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse ipedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfarafenomen. Studiensteoretiska bakgrund finns förankrad i socialkonstruktivismen samt i begrepp somrör praxisteori, handledning och reflektion med fokus på studerandespedagogiska identitetsutveckling. Den empiriska undersökningen är fördelad på tvåsemistrukturerade intervjuer, före och efter praktiken, med 21 respondenter iden första och 17 i den andra intervjuomgången.

Resultaten tyder på att en förändring istuderandes uppfattningar kan spåras efter genomgången praktik med handledning och att de riktar sig mot enmera lärarbaserad identitet. Handledarens personlighet ochyrkeskunskap ses som värdefulla, speciellt i de inledande stadierna avpraktiken. Reflektion med handledning upplevs ha central betydelse för attkunna utveckla lärarrollen och den egna undervisningen. Insikt ididaktikens betydelse i undervisningen ökar genom undervisningsobservation ochhandledd diskussion och bekräftelse under handledningens gång befrämjarsjälvförtroendet.

Nyckelord: handledning,lärarutbildning, praktik, praxis, reflektion, yrkesidentitet, yrkeslärare

AlkuperäiskieliEi tiedossa
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-765-873-7
Sähköinen ISBN978-951-765-874-4
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Keywords

  • Teacher education

Viittausmuodot