UKMs kompetenscenter på ungdomsområdet Nuoska - Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter

Projektin tiedot

Description

Nuoskas verksamhet är ett nationellt regeringsuppdrag som är inriktad på att förverkliga förutsättningar för ett hållbart välmående för unga i en lärande miljö. Nuoska är ett av Undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, vilka utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och regeringens ungdomspolitiska program (RUNGPO). Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar. Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden samt inom andra stadiet, är att främja ungas hälsa och välfärd samt ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter för unga att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang, samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa. Nuoska kartlägger, utvecklar och sprider goda verksamhetsmodeller inom ungdomsarbete som utförs i skolmiljöer. Nuoska utvecklar och inför även indikatorer för att bedöma effektiviteten och kvaliteten av ungdomsarbetet i skolan. Utöver det organiserar Nuoska fortbildning och utvecklingsdagar, skapar samarbetsnätverk, samt koordinerar kompetenscentrens svenskspråkiga verksamhet. Arbetet som kompetenscenter Nuoska gör förbättrar ungas uppväxt- och levnadsförhållanden dels genom att öka ungdomsarbetares förståelse, färdigheter och kompetens för välbefinnande, och dels genom forskning som stärker kunskapsbasen om ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar, på basen av vilken man i sin tur kan utveckla ungas uppväxt- och levnadsförhållanden såväl inom skolor och läroverk, som vid övergångsskeden.

Nuoskas delaktörer utgör Åbo Akademis samarbetspartners och de har följande arbetsuppgifter:

Juvenia, center för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands högskola, samordnar Nuoskas verksamhet, deltar i forskning och utredningar, gör kartläggningar gällande utbildnings- och kunskapsbehov samt ordnar utbildningar. Nio andra delaktörer deltar i arbetet. Ungdomsforskningssällskapet producerar utvärderingsdata för samtliga kompetenscenter och deltar i forskning och utredningar inom kompetenscentret, samt deltar i utvärderingen av effektiviteten, skapandet av indikatorer och kvalitetskriterier gällande ungdomsarbete i skolor. Åbo Akademi deltar i forskning och studier ur finlandssvenska aktörers perspektiv. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf utvecklar verksamhetsmodeller för mångprofessionellt samarbete och erbjuder metodutbildning. Mieli Psykisk Hälsa Finland rf erbjuder konkreta verktyg och utbildning för stärkandet av den psykiska hälsan. Utvecklingscentralen Lärorik utvecklar och sprider metoder och verksamhetsmodeller som förbättrar välbefinnande och trivsel. Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna kartlägger och utvecklar ungdomsarbete baserat på läroplanen och utvecklar samarbete mellan nätverk och lokalsamhället. Vanda stad genomför utbildningar, evenemang och kollegiala möten, samt utvecklar effektiviteten i professionell dialog. Föreningen Luckan rf stärker samarbetet i svenskspråkiga arbetsmiljöer och utvecklar handlingsmodeller för förebyggande av mobbning. Folkhälsans Förbund rf upprätthåller den svenskspråkiga verksamhetens nätverk och sprider information. Data som samlas in inom Nuoska och som projektet har tillgång till: Juvenia: Fyra webropol enkäter på svenska och finska som kartlägger fortbildningsbehov. Riktade till två målgrupper: ungdomsarbetare och gemensam elevvård via regionförvaltningsverken. Ungdomsforskningssällskapet, Lahtis kommun (Kanuuna), kommunförbundet och Åbo Akademi: Webropol enkät om kommunalt ungdomsarbete i Finland 2021. Samlar information om det kommunala ungdomsarbetets nuläge och framtid med speciellt fokus på följder av Coronapandemin, samt ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar. Riktad till personer som ansvarar för kommunernas ungdomsarbete. THL: Enkäten Hälsa i Skolan 2021: tillgång till materialet som utnyttjas i den forskning som Ungdomsforskningssällskapet och Åbo Akademi gör inom kompetenscenter Nuoska. Ungdomsforskningssällskapet och Åbo Akademi: Fallstudie i utvalda skolor som kartlägger skolungdomsarbete i praktiken. Juvenia: Telefonintervjuer gällande den service som skolan erbjuder de unga riktad till utbildningssektorn i de svenskspråkiga kommunerna i Finland. Juvenia, Kanuuna, Vanda stad, Folkhälsan och Åbo Akademi: Poll undersökning på sociala media gällande skolungdomsarbetares uppgiftsbeskrivningar och utvecklingsbehov. Riktade till ungdomsarbetare som jobbar i grundskolan, andra stadiet och i övergångsskeden.
LyhytotsikkoNuoska
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/20 → …

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi (johto)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Finnish Youth Research Society
  • Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu
  • Folkhälsan