Gerontological Regional Database (GERDA)

Projektin tiedot

Description

Projektet Gerontologisk Regional Databas (GERDA)fokuserar på det goda åldrandet och har sin bakgrund i Umeå 85+ projektet som inleddes redan år 2000, men kom att utvecklas och utvidgas så att projektet följdes med verksamhet på båda sidor om Kvarken, i Västerbotten och Österbotten. Datainsamlingen har varit av två slag: postenkäter till yngre äldre (65+) och strukturerade intervjuer i form av hembesök till de allra äldsta (85+). GERDA projektet har under den period som det pågått i Österbotten och Västerbotten förtjänstfullt bidragit till att fördjupa kunskapen om det goda åldrandet.  Resultaten från GERDA projekten visar framförallt att gruppen äldre är ytterst heterogen. Å ena sidan finns den största gruppen där de allra flesta mår bra och lever självständigt och aktivt liv. Å andra sidan finns det även en grupp sköra och sjuka äldre med stora hjälp- och vårdbehov. Med hjälp av GERDA kan vi lyfta fram aspekter av åldrandet både för den grupp som ännu har god hälsa, är aktiv, delaktiga och har allmänt välbefinnande men även för den grupp av äldre vars hälsa, delaktighet, välbefinnande minskar vilket innebär att risken för exkludering för marginalisering och utanförsak ökar.  GERDA data möjliggör komparativa studier mellan svensk- och finskspråkiga samt mellan Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten.  Därtill kan vi studera förändringar i det goda åldrandet över en längre tid både på kohortnivå och på individnivå. Södra Österbotten deltog för första gången  i datainsamlingen hösten 2016.Tidigare datainsamlingar i Österbotten: Enkätdatainsamling: 2005 och 2010, hembesöksdatainsamling: 2005-07 och 2010-2012  Publikationer där forskare från Åbo Akademi (socialvetenskaper) har medverkat: Fagerström, L., Gustafson, Y., Jakobsson, G., Johansson, S., & Vartiainen, P. (2011). Sense of security among people aged 65 and 75: external and inner sources of security. Journal of Advanced Nursing, 64, 6, 1305-1316. Forsman, A., Nyqvist, F., Schierenbeck, I., Gustafson, Y., & Wahlbeck, K. (2012). Structural and cognitive social capital and depression among older adults in two Nordic regions. Aging and Mental Health, 16, 6, 771-779. Gustafson, M., & Nygård, M. (2012). Äldres förtroende för sjukvården. Ingår i S. Jungerstam, M. Nygård, B. Olofsson, T. Pellfolk & M. Sund (red), Äldres värdighet, delaktighet och hälsa. Resultat från GERDA Botnia-projektet (ss. 61–68). Novia publikation och produktion, serie R: rapporter4/2012. Vasa: Yrkeshögskolan Novia.Jungerstam, S., Nygård, M., Olofsson, B, Pellfolk, T. & Sund, M. (2012, ed.). Äldres värdighet, delaktighet och hälsa. Resultat från Gerda Botnia-projektet. Vasa: Novias rapporter. Niklasson, J., Conradsson, M., Hörnsten, C., Nyqvist, F., Padyab, M., Nygren, B., Olofsson, B., Lövheim, H., & Gustafson, Y. (2015). Psychometric properties and feasibility of the Swedish version of the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale. Quality of Life Research, 24 (11): 2795-2805.Niklasson, J., Näsman, M., Nyqvist, F., Conradsson, M, Olofsson, B., Lövheim, H., Gustafson, Y. (2017). Higher morale is associated with lower risk of depressive disorders five years later among very old people. Archives of Gerontology and Geriatrics 69: 61-68.Nilsson, I., Nyqvist, F., Gustafson, Y., Nygård, M. (2015). Leisure engagement: Medical conditions, mobility difficulties and activity limitations – A later life perspective. Journal of Aging Research, http://dx.doi.org/10.1155/2015/610154. Nygård, M. & Jakobsson, G. (2012). Politiskt deltagande bland äldre medborgare. Ingår i . Jungerstam, M. Nygård, B. Olofsson, T. Pellfolk & M. Sund (red), Äldres värdighet, delaktighet och hälsa. Resultat från GERDA Botnia-projektet (ss. 97–108). Novia publikation och produktion, serie R: rapporter4/2012. Vasa: Yrkeshögskolan Novia.Nygård, M. & Jakobsson, G. (2013). Political participation of older adults in Scandinavia – the civic voluntarism model revisited? A multi-level analysis of three types of political participation. International Journal of Ageing and Later Life, 2013 8(1), 65–96Nygård, M. & Jakobsson, G. (2013). Senior citizens and political participation– evidence from a Finnish regional study. Ageing & Society 33 (1), 159–80Nygård, M., Gustafson, M. & Gustafson, Y. (2011). Äldres förtroende för hälsovården i Västerbotten och Österbotten, ingår i M. Nygård & Fjalar, Finnäs (red.), Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle (ss. 205–222). Åbo: Åbo Akademis förlag.Nygård, M., Härtull, C., Wentjärvi, A., & Jungerstam, S. (2016). Poverty and old age in Scandinavia – a gendered problem? Social Indicators Research, 2017, 132(2), 681–698.Nygård, M., Nyqvist, F., Steenbeek, W. & Jakobsson, G. (2015). Does social capital enhance political participation of older adults? A multi-level analysis of older Finns and Swedes. Journal of International and Comparative Social Policy, 31(3), 234–254.Nyqvist, F. & Nygård, M. (2011). Politiska och sociala resurser bland äldre i Västerbotten och Österbotten – rön från Gerda-enkäten. I Nygård, M. & Finnäs, F. (red.) Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle: festskrift till Gunborg Jakobsson. Åbo: Åbo Akademis förlag, pp.157-171.Nyqvist, F., & Nygård, M. (2012). Is the association between social capital and health robust across Nordic regions? Evidence from a cross-sectional study of older adults. International Journal of Social Welfare, 22, 2, 119-129.Nyqvist, F., & Nygård, M. (2016). Aktiivisen ikääntymisen muodot, mahdollisuudet ja esteet Pohjanmaalla GERDA-kyselyaineiston valossa. Yhteiskuntapolitiikka, 5: 576-585.Nyqvist, F., Cattan, M., Conradsson, M., Näsman, M., Gustafson, Y. (2017). Prevalence of loneliness over ten years among the oldest old. Scandinavian Journal of Public Health, 45 (4): 411-418.Nyqvist, F., Gustavsson, J., & Gustafson, Y. (2006). Social capital and health in the oldest old: the Umeå 85+ study. International Journal of Ageing and Later Life 1: 91-114.Nyqvist, F., Nygård, M. & Forsman, K. A. (2012). Det sociala kapitalets betydelse bland äldre i Botniaregionen. Ingår i S. Jungerstam, M. Nygård, B. Olofsson, T. Pellfolk & M. Sund (red), Äldres värdighet, delaktighet och hälsa. Resultat från GERDA Botnia-projektet (ss. 86–96). Novia publikation och produktion, serie R: rapporter4/2012. Vasa: Yrkeshögskolan Novia.Nyqvist, F., Nygård, M., & Jakobsson, G. (2012). Social participation, interpersonal trust, and health: A study of 65- and 75-year-olds in western Finland. Scandinavian Journal of Public Health, 40, 431-438.Nyqvist, F., Nygård, M., & Stenbeek, W. (2014). Social capital and self-rated health amongst older people in western Finland and Northern Sweden: A multi-level analysis. International Journla of Behavioural Medicine, 21, 2, 337-347.Näsman, M., Niklasson, J., Saarela, J., Nygård, M., Olofsson, B., Conradsson, M., Lövheim, H., Gustafson, Y., & Nyqvist, F. (2017). Five-year change in morale is associated with negative life events in very old age. Aging & Mental Health doi: 10.1080/13607863.2017.1393795Snellman, F., Nygård, M., & Jungerstam, S. (2013). Conceptions and tendencies of age discrimination and attitudes towards older people in selected regions in Finland and Sweden. Nordic Journal of Social Research, 4, 115-138.
AkronyymiGERDA
TilaEi alkanut

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi (johto)
  • Uumajan yliopisto
  • Novia University of Applied Sciences
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu