EDGAR - Evaluering av den österbottniska drogförebyggande modellen (PEPP)

Projektin tiedot

Description

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik genomför under åren 2018-2020 utvecklingsprojektet "Den österbottniska drogförebyggande modellen" (Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli, PEPP) med syfte att utarbeta en
evidensbaserad modell för rusmedelsförebyggande arbete i Österbotten. Inom ramen för projektet tas användarvänliga handböcker fram, som med evidensbaserad kunskap om effektiv rusmedelsfostran och -undervisning ska möta de förutsättningar, behov och förväntningar som såväl de olika professionsgrupperna inom skolkontexten, som de unga själva uttrycker. Handböckerna ska fungera som stöd i rusmedelsfostran för alla
personer som har en kontaktyta till barn och unga. Förutom handböckerna kommer projektet att ta fram en materialbank som samlar material som berör rusmedelsfostran, samt olika verktyg för planering och genomförande
av rusmedelsfostran och -undervisning.

Forskare vid Åbo Akademi i Vasa (Hälsovetenskaper) fick under år 2018 i uppdrag av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik att evaluera projektet PEPP. EDGAR-projektet syftar till att genom forskningsaktiviteter kartlägga synen på och attityderna till drogförebyggande arbete riktat till unga innan och efter det att de resurser som framtagits inom projektet PEPP gjorts tillgängliga för målgrupperna.

Projektet EDGAR:
- belyser den nuvarande situationen gällande upplevda behov och möjligheter kopplade till rusmedelsförebyggande arbete bland lärare, elevvårdspersonal samt föräldrar i en Österbottnisk kontext
- undersöker om och på vilket sätt den nya PEPP-modellen upplevs stödja det rusmedelsförebyggande arbetet, samt eventuella utmaningar och vidare utvecklingsmöjligheter
LyhytotsikkoEDGAR
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/1831/12/22

Yhteistyöpartnerit

Rahoitus

  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Svensk-Österbottniska samfundet r.f.