Best Paper Award, 5th World Congress on New Technologies (NewTech’19).

Palkinto: Kunniapalkinto

Myöntävät organisaatiot5th World Congress on New Technologies (NewTech’19).