Utlåtande till riksdagens lagutskott, ärende U 14/2022 rd

Vaikutus: Vaikutukset julkispolitiikkaan

Vaikutuksen kuvaus

Utlåtande till riksdagens lagutskott om statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG, U 14/2022 rd
Vaikutuksen päivämäärä1 maalisk. 2022
Vaikutuksen kategoriaVaikutukset julkispolitiikkaan
Vaikutuksen tasoEtu