Uskonto ja ympäristö

Pesonen Heikki, Laura Wickström

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Ihmisen ja luonnon välistä suhdetta erityisestivarhaiskantaisissa uskontoperinteissä on uskontotieteessä tutkittu varsinrunsaasti. Tutkimussuuntauksessa, jota kutsutaan uskontoekologiaksi, ontarkasteltu sitä, miten uskonnon rakentuminen ja ilmiasu on riippuvainen siitäluonnonympäristöstä, jossa sitä harjoitetaan. Uskontoekologia sai innoituksensa1960-luvun ekologisesta heräämisestä, mutta sen piirissä ei juurikaan pohdittusitä, minkälaista vaikutusta esimerkiksi länsimaisen uskonnollisuuden tai suurtenmaailmanuskontojen ideoilla ja käytänteillä on luonnonympäristöön ja niihinkäsityksiin, joita ihmisillä on luonnosta.

Tähän seikkaan alettiin vähitellen kiinnittää huomiota1990-luvulta alkaen, jolloin syntyi uskontoekologisen tutkimuksen toinen aalto,josta voidaan käyttää nimitystä uskontotieteellinen ympäristötutkimus.Uskontotieteellinen ympäristötutkimus tarkastelee uskontoperinteiden reagointiakasvaviin ympäristöongelmiin, esim. ilmastonmuutokseen, sekä tämän aiheuttamaaperinteiden muutosta ja uusiutumista. Tutkimusnäkökulmat aiheeseen ovat useinsosiohistoriallisia ja vaihtelevat kvantitatiivisistaympäristöasennemittauksista laadullisiin tapaustutkimuksiin. Alan toimitettujenartikkelikokoelmien lähtökohta on usein emansipatorinen ja niissä keskustelevatsekä tutkijat että uskonnonharjoittajat. Tutkimuksen lähtökohtana esitetäänusein, että vaikuttaessaan vähintään satojen miljoonien ihmisten uskomuksiin,eettisiin käsityksiin ja niistä seuraavaan toimintaan, uskontoperinteet ovaterittäin merkittäviä tekijöitä haettaessa ratkaisuja globaaleihinympäristöongelmiin. Toiset tutkijat keskittyvät uskontoperinteiden vihertymisenanalyysiin, kun toisilla on kantavana motiivina vihertymisen tuottaminen tailisääminen.

Suomessa kiinnostus uskonto ja ympäristö -aiheeseen ontuottanut enimmäkseen kristillisistä lähtökohdista nousevaa normatiivistaekoteologiaa. Yleisesti ottaen kiinnostus ympäristöaiheita kohtaan on ollutsuomalaisessa uskonnontutkimuksessa varsin jäsentymätöntä. Artikkelissajäsennetään kansainvälistä tutkimuskenttää erityisesti kristilliseenympäristöajatteluun ja -toimintaan liittyvien tapausesimerkkien kautta.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationUskontososiologia
EditorsKetola Kimmo, Martikainen Tuomas, Taira Teemu
PublisherEetos
Pages313–325
ISBN (Print)978-952-68429-7-4
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • Uskontoekologia
  • luonto
  • uskonto
  • uskontotiede
  • ympäristö

Cite this