Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik

Caroline Doktar

Research output: Types of ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Syftet med denna avhandling är att dryfta kring grammatikundervisningen i demellersta årskurserna i grundskolan. Detta sker dels genom att granska hurgrammatikundervisning beskrivs i didaktisk litteratur och aktuella styrdokument,dels genom att utveckla och pröva ut ett material för laborativgrammatikundervisning i ett funktionellt sammanhang. För att uppnå detta syftehar ett konkret material med namnet Språklabba utarbetats. Språklabba består aven lärarhandledning och ett elevhäfte, vilka försöker få elever att lära sigbegreppen och termerna predikat, subjekt, sats och mening. Utgående från syftetanses följande forskningsfrågor relevanta: 

1) Hur förhåller sig Språklabba till de principer för den svenska grammatikensdidaktik som förs fram i didaktisk litteratur och styrdokument? 

2) Hur utfaller Språklabba i klass? 

Den första frågeställningen kan konstateras ha i sitt svar i att Språklabba både ärett funktionellt och laborativt läromedel samtidigt som det även har formalistiskadrag. Språklabba använder sig av en relativt modern variant av den traditionellagrammatiken och har utgått från verkliga om än bearbetade texter för att inte fåtråkiga och enkla exempel. Dock innehåller Språklabba antagligen för få lektionerför att riktigt hinna med stoffet på djupet och därmed även innehålla repetition. 

Den andra frågeställningen har sitt svar i att både eleverna och läraren anser attSpråklabba är ett relativt intressant material, men både elever och lärare är ocksåtämligen överens om att de mer laborativa och funktionella lektionerna är bättreän den mer formalistiska. I och med Språklabba anser eleverna att de främst lärtsig termer, men även synliggjort en del av de regler som styr vår språkproduktion. 

Språklabba kan sägas gå i riktning mot en mer laborativ och funktionell syn pågrammatik, men innehåller ändå en del brister. Detta gör att en förbättring ochutvidgning av Språklabba kunde vara en lösning på problemet medgrammatikundervisning i grundskolan, men att Språklabba som sådan är ettväldigt litet steg för att hjälpa lärare undervisa den grammatik som återfinns i definländska styrdokumenten. 

Original languageUndefined/Unknown
Publisher
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this