Speciallärares organisering av stöd för elever med inlärningssvårigheter i Svenskfinland

Camilla Björk-Åman, Christel Sundqvist

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

69 Downloads (Pure)

Abstract

Forskning och finländska styrdokument beskriver olika sätt att organisera stöd för elever med inlärningssvårigheter så som olika typer av smågruppsundervisning, individuell undervisning och samundervisning (kompanjonundervisning). Syftet med studien är att beskriva hur finlandssvenska speciallärare organiserar specialundervisningen med avseende på val av undervisningsarrangemangför elever med inlärningssvårigheter. Elever med inlärningssvårigheter jämställs i studien med elever som får intensifierat eller särskilt stöd. Data har samlats in med hjälp av en enkät som speciallärare och specialklasslärare (N= 158) har svarat på. Resultaten visar att finlandssvenska speciallärare använder den största procentuella andelen av sin arbetstid för att undervisa elever inom intensifierat stöd. På alla stödnivåer är smågruppsundervisning det vanligaste undervisningsarrangemanget. Samundervisning används inte lika regelbundet som de andra undervisningsarrangemangen. Det är vanligast att speciallärare använder flexibel gruppering och samundervisning regelbundet för elever som har intensifierat stöd, medan individuell undervisning är vanligare för elever som får särskilt stöd.Vidare indikerar resultaten vissa skillnader mellan speciallärare i årskurs F–6 och årskurs 7–9. Till exempel är det fler speciallärare i årskus F–6 än  i årskurs 7–9 som använder individuell undervisning regelbundet för elever på allmänt och intensifierat stöd. Resultaten diskuteras i relation till forskning om olika specialpedagogiska undervisningsarrangemang och i ljuset av inkluderande undervisning. 

 

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)40–57
JournalNMI-Bulletin
Issue numberSpecialnummer
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Special education
  • special education teachers
  • part-time special education

Cite this