Sjöfartsstöd på finskt vis – Åbo förvaltningsdomstols beslut 18.5.2020

Peter Wetterstein

  Research output: Contribution to journalComment/debateScientific

  Abstract

  Rederiet Ab Ronja Marin Ltd (nedan RM) bedrev med fartyget m/s Riona sjöfart på Mälaren i Sverige 1.1–30.6.2018. Vid denna tidpunkt var fartyget finskflaggat (Ålands fartygsregister) och dess bruttodräktighet var 910 (gross tonnage, GT). Riona transporterade bergskross mellan hamnar i Mälaren inom ramen för infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm.

  För ovannämnda tidsperiod ansökte RM om stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007, nedan stödlagen). Trafikverket avslog RM:s ansökan, varpå Transportoch kommunikationsverket (nedan TK) avslog RM:s begäran om omprövning. Detta beslut motiverades bland annat med att trafik på insjöområden inte berättigar till stöd. I motiveringen för beslutet hänvisades också bland annat till den finska lagtexten, där sjötransport motsvaras av ”meriliikenne” och utrikes sjöfart av ”ulkomaan meriliikenne”.

  RM som har anfört att även konkurrensutsatt trafik på en insjö i utlandet är att anse som en sjötransport och utrikes sjöfart, överklagade TK:s beslut hos Åbo förvaltningsdomstol samt yrkade att beslutet ska upphävas och stöd beviljas enligt ansökan.
  Original languageSwedish
  Pages (from-to)366-374
  JournalTidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
  Issue number3
  Publication statusPublished - 5 Nov 2020
  MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

  Keywords

  • sjöfart

  Cite this