Potilasturvallisuuteen liittyvät asenteet ja käsitykset muodostuvat lääketieteen opiskelijoilla jo varhain

Hertta Heikkinen*, Auvo Rauhala, Leila Niemi-Murola, Maiju Welling, Seppo Alahuhta

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

17 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat Potilasturvallisuuden kehittäminen edellyttää työelämään siirtyvien opiskelijoiden asenteisiin vaikuttamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä, tietoja ja asenteita potilasturvallisuudesta opiskelijoilla oli.

Menetelmät Vuosina 2016–2018 Oulun lääketieteellisen tiedekunnan kolmannen vuoden ­opiskelijat täyttivät vapaaehtoisen kyselylomakkeen, joka sisälsi 22 potilasturvallisuuteen liittyvää väittämää. Vastausvaihtoehdot olivat 1–5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Tulokset Täytetyn lomakkeen palautti 153/417 (36,7 %) opiskelijaa. Heistä 96,7 % piti potilas-­turvallisuutta sekä avointa ilmapiiriä tärkeinä. 96,1 % piti virheitä väistämättöminä, ja 73,4 % ajatteli lääkärien toiminnan voivan vaikuttaa virheiden syntyyn. Opiskelijoista 96,7 % aikoi ­työskennellä huolellisemmin virheen tapahduttua. Varhaisen potilasturvallisuuteen liittyvän opetuksen suurempi määrä oli yhteydessä myönteisiin asenteisiin potilasturvallisuutta kohtaan.

Päätelmät Opiskelijoiden asenteet näyttävät kehittyneen prekliinisessä vaiheessa ilman tietoista opetusta. Opetuksen suunnittelussa tulee panostaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaan jatkuvaan oppimiseen opintojen alusta lähtien.
Translated title of the contributionLäkarstudenters attityder och uppfattningar om patientsäkerhet formas innan man går in i den kliniska fasen
Original languageFinnish
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number11-12
Publication statusPublished - 17 Mar 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this