Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider

Pauliina Maapalo, Juha Hartvik

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Fokus i denne artikkelen er på en analyse av forskjellige treartefakter som er produsert av elever i ulikealdre og på forskjellige trearbeidspraksiser innen faget kunst og håndverk i åtte barneskoler i Norge.Hensikten er, for et øyeblikk, å belyse de mulighetsrom som kunst- og håndverkslærere er med på åskape for trearbeid. Den første forfatteren har besøkt barneskoler i forbindelse med en mikroetnografiskstudie og generert et bildemateriale. Den andre forfatteren bidrar med sin sløydfaglige kompetanse iskrivingen av artikkelen og spesielt i analysen. Med sin kroppslige relasjon med stedene, rommene ogmaterialene er første forfatter med på å skape en kontekst idet forfatterne i analysen revisiterer stedeneog artefaktene med utgangspunkt i fotografier av artefaktene. Studien er forankret i en posthumanistiskog nymaterialistisk filosofisk tradisjon og beveger seg mot postkvalitative metodologier der lesing medinnsikter, teorier og forskning gjennom hverandre vektlegges. Med mulighetsrom viser forfatterne til etdynamisk begrep som er i en kontinuerlig tilblivelsesprosess i og med studiens kunnskapsapparat. Idenne revisiteringen kobles det på sløydteoretiske begrep i kunnskapsapparatet, som bruk og metodeog en firefeltsmodell der læring om, læring i, læring med og læring gjennom sløyd diskuteres.Elevartefaktene blir forstått som å ha sterk agens som kunnskapsbærere. I lys av analysen ses storeforskjeller i selve elevartefaktene samtidig som det virker som om de læringsrom som lærerne er medpå å skape for og med elevene, i mange tilfeller kan beskrives som konvergente rom der læring avmaterialtekniske kunnskaper og ferdigheter er vektlagt. Samtidig er denne vektleggingen kanskje ikketilstrekkelig med tanke på å skape et rom der elevene får integrere dette i utforskende og kreativeprosesser der artefakter med håndverksmessige kvaliteter kommer til syne.Når vi i denne artikkelen bruker pronomenet jeg, er dette den første forfatterens stemme. Når vi istedenskriver vi, representerer dette begge forfatterne.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)1–26
JournalTechne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
Volume26
Issue number1
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this