Mineralization of pH-Sensitive Doxorubicin Prodrug in ZIF-8 to Enable Targeted Delivery to Solid Tumors

Jiaqi Yan, Chang Liu, Qiwei Wu, Junnian Zhou, Xiaoyu Xu, Lirong Zhang, Dongqing Wang, Fan Yang, Hongbo Zhang

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

38 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Search results