Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet

Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Syftet med denna artikel är att synliggöra och diskutera den meningsskapande kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet i förskolan. Artikeln baserar sig på resultaten från en studie som utgår från ett relationellt synsätt, där kommunikation och relation betraktas som grundförutsättningar för barns lärande.

Det empiriska materialet hämtas från en videoobservation av en skapande aktivitet i förskolan. Till grund för analysen ligger en episod som synliggör kommunikationen

mellan pedagog och barn kring barnets skapade artefakt. Episoden analyseras med avseende på dels den mening barnet, genom kommunikation, tillskriver sin skapade

artefakt och dels de sätt på vilka pedagogen genom kommunikation befrämjar detta meningsskapande. Resultatet visar att pedagogen genom sina kommunikativa strategier

skapar en trygg och bekräftande relation till barnet. Hon bidrar också aktivt till barnets berättelse om den skapade artefakten, vilket inrymmer möjligheter till meningsskapande och lärande. Avslutningsvis diskuteras vikten av en ökad medvetenhet om de kommunikativa strategiernas betydelse som ett led i utvecklandet av pedagogers professionalism vid skapande aktiviteter.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationForskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
EditorsEva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
PublisherÅbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Pages24–38
ISBN (Electronic)978-952-12-3280-0
ISBN (Print)978-952 -12-3279-4
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this