Lära sig söka vetenskapliga texter: Grundlärarstudenters affektiva informationssökningsupplevelser i examensarbetet

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientificpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

I föreliggande text presenteras en pågående kvalitativ intervjustudie där grundlärarstudenter följdes och intervjuades i samband med utformningen av en kunskapsöversikt, vilken utgör grunden för genomförandet av deras Examensarbete. Studien är en del av en sammanläggningsavhandling.
Fokus för studien är studenternas affektiva upplevelser (t.ex. känslor, sinnesstämningar och attityder) i lärandekontexten strukturerad informationssökning. Med en konstruktivistisk meta-teoretisk utgångspunkt antas dessa affektiva erfarenheter ha en avgörande betydelse för och inverkan på studenters lärande, där positiva känslor gynnar lärandet och negativa känslor hindrar det. För att knyta an till konferensens tema är det av största vikt att synliggöra dessa icke-observerbara affektiva erfarenheter, för att lärarutbildare på bästa sätt ska kunna stödja lärarstudenter i deras lärande. Bidraget har relevans för högskolepedagogisk forskning och kvalitetsutveckling och erbjuder också ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.
Appraisal theories, utvecklade i kognitiv psykologi och applicerade i utbildningspsykologi, erbjuder verktyg för att förstå de komplexa kognitiva och affektiva sambanden. Affektiva upplevelser föregås av kognitiva utvärderingar och beroende av situation och kontext kan liknande situationer upplevas på olika sätt avhängigt förändrade erfarenheter och kontext. Därmed är appraisal theories förenlig med en konstruktivistisk syn på lärande. En sådan teori är Pekrun ´s (2006) Control-value theory of achievement emotions. Den används som analysverktyg då den förklarar hur affektiva upplevelser föregås av och samspelar med kognitiva utvärderingar i samband med uppnåendet av
formaliserade lärandemål.
Fyra kunskapsöversikter följdes. Grundlärarstudenterna intervjuades vid åtta olika tillfällen under sju veckor. Lärandemålets innehåll formulerades som kunskaper och färdigheter avseende strukturerad informationssökning samt
inkluderande ett kritiskt urval av relevant forskning. Studenternas beskrivningar av affektiva upplevelser i informationssökningsprocessen har kartlagts. Med hjälp av Scherer´s (2005) Affective label coder kategoriserades dessa och fick sin plats i analysverktyget Semantic space of emotions. Affektiva upplevelser och kognitiva utvärderingar identifierades sedan med hjälp av Control-value theory of achievement emotions.
Preliminära resultat indikerar en rik variation av upplevda känslor och sinnesstämningar i informationssökningsprocessen och dess lärandemål. I studenternas utsagor beskrivs både positiva (t.ex. glädje, lättnad, hopp, stolthet) och negativa (t.ex. frustration, hat, ångest, oro) känslor. Kontroll över (control) såväl som värderingar av (value) aktiviteter och lärandemål identifieras också. Upplevd kontroll har uttryckts i termer såsom trygghet, lugn, självförtroende. Brist på kontroll avspeglas i upplevd förvirring, tvivel och osäkerhet. Positiva och negativa värderingar håller på att analyseras gällande aktiviteter och lärandemål.
Preliminära resultat visar på brist av kontroll i början av kursen för att sedan pendla beroende av lärandeaktiviteter som t.ex. handledningstillfällen och stöd i studentgruppen.

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review, 18(4), 315-341.
Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured? Social Science Information, 44(4),
695-729
Original languageSwedish
Pages1-2
Number of pages2
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeO2 Other
EventNU: Att synliggöra lärande - Stockholm, Stockholm, Sweden
Duration: 15 Jun 202217 Jun 2022
Conference number: 2022

Conference

ConferenceNU
Abbreviated titleNU
Country/TerritorySweden
CityStockholm
Period15/06/2217/06/22
  • ISIC2020

    Claes Dahlqvist (Participant)

    28 Sept 2020

    Activity: Participating in or organising an eventParticipating in a conference, workshop, ...

Cite this