Kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa ja oppilaan tukemista: Suomalaisten opettajien käsityksiä kielen merkityksestä opetuksessa

Jenni Alisaari*, Leena Maria Heikkola

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

264 Downloads (Pure)

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sisällönanalyysin avulla perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien (n = 627) käsityksiä kielen vaikutuksesta oppimiseen ja heidän kykyään toimia kielellisesti vastuullisesti sitä vaativissa tilanteissa. Lisäksi aineistosta nostetaan esiin erilaisia opettajaprofiileita. Aineistoa tarkasteltiin Lucasin ja Villegasin (2011; 2013) kielellisesti vastuullisen opetuksen viitekehyksessä keskittyen maahanmuuttajataustaisiin suomenoppijoihin. Aineistosta nousivat esiin seuraavat, osin limittäiset opettajaprofiilit: kielen oppimisesta tietoiset opettajat (67 %), oppilaan oppimisen tukemisesta vastuun ottavat opettajat (71 %) ja toisiin kollegoihin tukeutuvat opettajat (29 %). Tarkasteltaessa, ilmeneekö opettajien vastauksissa kielellisesti vastuullisen opetuksen piirteitä, opettajista 33 % voitiin luokitella kielellisesti vastuullisiksi opettajiksi, kun taas 23 % etsi syitä oppilaan kielellisiin haasteisiin kielen ulkopuolelta. Opettajat, jotka ymmärsivät, miten kielenoppiminen vaikuttaa oppimiseen, ilmensivät vastauksissaan kielellisesti vastuullisen pedagogiikan piirteitä. Nämä kielellisesti vastuulliset opettajat osasivat myös parhaiten perustella pedagogista toimintaansa. Tulokset osoittavat, että tieto kielenoppimisesta edesauttaa kielellisesti vastuullisen pedagogiikan soveltamista ja kykyä perustella omia pedagogisia ratkaisuja. Tämä on hyvä huomioida myös opettajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)395–408
JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume51
Issue number4
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this