Från folkskola till grundskola - aspekter på språkutveckling och språkvård

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Ettläroämne på skolans schema är inte en självklarhet utan en social konstruktion formadur konkreta behov och under specifika historiska omständigheter.Modersmålsämnet i folkskolan tar gradvis form, dels under etableringsfasen,dels under de expansiva åren mot slutet av 1800-talet. För utformningen av innehålletstår lärare, lärarutbildare, författare till läroplaner och läroböcker samtforskare. Modersmålsämnets etablering och fortsatta utveckling är oupplösligtförenade med kvalificeringen av lärare vid de lärarseminarier som inrättadesparallellt med folkskolor. Syftet med min framställning är att med fokus på ämnets språkutvecklandeoch språkvårdande aspekter göra en översiktlig analys av hur ämnet hargestaltats i skolans läroplaner och läromedel. Med skola avses dengrundläggande utbildning som innefattar svenska folkskolan och grundskolan iFinland.

Trotsatt uppmärksamheten i den här redogörelsen främst inriktas på det språkvårdandearbetet, och inte exempelvis på lästexternas innehåll, måste aspekter på ämnetsom helhet beröras i sammanhang där det bedöms vara motiverat. Modersmålsämnet tilldelasju en språkutvecklande och språkvårdande funktion i vilken varje delområde:muntlig framställning, skriv- och grammatikträning, läsning, samverkar. Ämnetsdelområden står under olika perioder för varierande uppgifter. Exempelvisskulle lästexter i början av den undersökta perioden, förutom betoningen av detlitterära eller sakorienterade innehållet, också tjäna som underlag förrättstavning, muntlig framställning och grammatikträning.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationFinländsk svenska från 1860 till nutid
EditorsMarika Tandefelt
PublisherSvenska litteratursällskapet i Finland
Pages165–201
ISBN (Electronic)978-951-583-484-3
ISBN (Print)978-951-583-457-7
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this