Föräldraalienation och dess följder för barnet: En systematisk litteraturöversikt

Isabella Arponen, Katarina Alanko

Research output: Contribution to journalReview Article or Literature Reviewpeer-review

Abstract

Föräldraalienation (parental alienation, PA) är ett beteendemönster genom vilken den ena föräldern försöker försämra relationen mellan barnet och den andra föräldern. Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa empirisk forskning som publicerats mellan åren 2015 och 2019 med fokus på fenomenet PA och på vilka följder PA kan ha för det utsatta barnet. Litteratursökningen gjordes i databaserna PsycINFO (Ebsco), PubMed samt de finska databaserna Finna, Helda, Melinda, Tampub och Utupub. Åtta studier och en avhandling pro gradu inkluderades. Resultaten tyder på att PA oftare förekommer i familjer med från-skilda föräldrar och att PA som börjat tidigt i barndomen tenderar att fortsätta. Resultaten visar på ett negativt samband mellan att i barndomen ha blivit utsatt för PA och senare psykisk hälsa. Därtill tyder resultaten på att PA har en negativ inverkan på barn–förälder-relationen. Därmed kan man dra slutsatsen om att PA är ett allvarligt övergrepp mot barnets rätt till psykisk hälsa och trygga relationer. Mer empirisk forskning inom området behövs till exempel om att känna igen PA, om följderna för det utsatta barnet både på kort och lång sikt samt om, ifall PA-beteenden hos föräldrar kan förebyggas.
Original languageSwedish
Pages (from-to)369
Number of pages381
JournalPsykologia
Issue number5
Publication statusPublished - 5 Nov 2020
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Cite this