En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland

Kaisu Rättyä, Ria Heilä-Ylikallio, Liisa Tainio

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikeln ger en inblick i modersmålsdidaktisk forskningpå 2000-talet i Finland. Med modersmålsdidaktik avses här både finska ochsvenska som första språk (L1) med skolrelevans. Artikeln närmar sig området viavetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar enligt urvalskriterier somutarbetats av Holmberg och Nordenstam (2016). Genom innehållsanalys av 14artiklar i serien Ämnesdidaktisk forskning (Ainedidaktisia tutkimuksia) och 26doktorsavhandlingar publicerade vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitetoch Åbo Akademi synliggörs vilka forskningsfrågor och -områden som har varitaktuella i den modersmålsdidaktiska forskningen under åren 2000–2016. Analysenutgör en delstudie i en pågående nordisk kartläggning av modersmålsdidaktiskforskning och längre

fram kommer materialet att relateras till samtligauniversitet i Finland och den nordiska kartläggningen. I artikeln tillämpasPamela Grossmans teoretiska modell för ämnesdidaktisk kunskap. Resultaten visaratt denna del av den finländska modersmålsdidaktiska forskningen på 2000-talethar fokuserat på läs- och skrivpedagogik, metaspråket i grammatikdidaktik, dramapedagogikoch litteraturundervisning, medan läromedels- och läroplansanalyser har varitfrånvarande.

 

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)249–266
JournalAinedidaktisia tutkimuksia
Volume12
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this