A pH‐Responsive Cluster Metal–Organic Framework Nanoparticle for Enhanced Tumor Accumulation and Antitumor Effect

Ruoyu Cheng, Lingxi Jiang, Han Gao, Zehua Liu, Ermei Mäkilä, Shiqi Wang, Qimanguli Saiding, Lei Xiang, Xiaomei Tang, Minmin Shi, Jia Liu, Libin Pang, Jarno Salonen, Jouni Hirvonen, Hongbo Zhang, Wenguo Cui, Baiyong Shen, Hélder A. Santos

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

18 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Search results