3D printing of nanocellulose hydrogel scaffolds with tunable mechanical strength towards wound healing application

Chunlin Xu, Binbin Zhang Molino, Xiaoju Wang, Fang Cheng, Wenyang Xu, Paul Molino, Markus Bacher, Su Dandan, Thomas Rosenau, Stefan Willför, Gordon Wallace

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

30 Citations (Scopus)

Cite this